« terug naar vorige pagina

Privacystatement

Huisartsenpraktijk Teunissen te Deventer

 

Via de website www.huisartsdeventer.nl van Huisartsenpraktijk Teunissen, gevestigd aan de Nico Bolkesteinlaan 1 7416SB te Deventer en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65560000, worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Huisartsenpraktijk Teunissen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Nederlandse en Europese privacywetgeving hieraan stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij via de website verzamelen en gebruiken, met welke doelen wij dat doen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Wij raden u aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-08-2019.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om bepaalde gegevens te verstrekken. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Wij verzamelen persoonsgegevens op onze website:

 Formulieren

Via formuleren op onze website verzamelen we persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken we alleen om contact met u te leggen of om de opgevraagde informatie toe te sturen. We bewaren deze persoonsgegevens zolang deze nodig zijn voor het uitvoeren van de actie. 

 

Academische Praktijk

Huisartsenpraktijk Teunissen is per 1 september 2019 een academische praktijk. Wij maken onderdeel uit van het Radboudumc Academisch Huisartsen Netwerk.

Meer informatie vindt u hierover op: https://www.radboudumc.nl/afdelingen/eerstelijnsgeneeskunde/wat-doen-wij/onze-netwerken/ahn

Onze praktijk verzamelt gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, ook leiden wij nieuwe mensen op en bieden onderwijs aan medische studenten. We verzamelen gegevens over ziekten en aandoeningen, deze gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek ter verbetering van de huisartsenzorg.

Deze gegevens worden gecodeerd en zijn niet te herleiden tot uw persoon.

Wanneer u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt kunt u dat aan de assistente of de huisarts laten weten, dan zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet mee worden genomen in een onderzoek.

De huisarts kan u vragen om deel te nemen aan een specifiek wetenschappelijk onderzoek omdat u in een betreffende doelgroep past, u hoeft hier niet aan mee te doen wanneer u dat niet wilt. Uiteraard zal dit niet ten koste gaan van de zorg die wij u bieden.

 

Doeleinden van verwerking

De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij alleen indien en voor zover dat nodig is in het kader van:

 • het verlenen van toegang tot de website en het gebruik maken van de functionaliteiten op de website;
 • het gebruikmaken van de diensten die wij op de website aanbieden, zoals het maken van een (e-)afspraak met uw zorgverlener of het opvragen van uw gegevens bij uw huidige apotheek, zodat wij u op veilige wijze medicatie kunnen verstrekken;
 • uw aanmelding voor en het gebruik van het web portaal van [net / eHealth / E-mental health];
 • de behandeling van bestellingen van herhaal medicatie via [het web portaal van MijnGezondheid.net], het informeren over het verloop ervan en het leveren van de bestelde producten;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via, bijvoorbeeld, de website en het daarop aangeboden formulier of via een e-consult op het web portaal van MijnGezondheid.net;
 • het behandelen van klachten die zijn ingediend via onze klachtenprocedure en het informeren over het verloop ervan;

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken, te bereiken of voor zolang nodig is om aan een wettelijk voorschrift te voldoen.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dat wettelijk verplicht is of noodzakelijk in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit. Om verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden mogelijk te maken, kunnen de gegevens die u aan ons verstrekt wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zich te houden aan de vastgestelde doeleinden voor verwerking.

Beveiliging

Wij hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gestolen, verloren of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Formulieren worden via een beveiligde SSL verbinding, versleuteld verstuurd en de gegevens worden voor een beperkte periode bewaart. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens nooit verstrekken aan derden, tenzij wet en regelgeving ons hiertoe verplichten.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door ons een e-mail te sturen aan:  teunissen@hcdo.nl. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen u adequaat te identificeren.

Wij zijn wettelijk verplicht binnen vier weken op uw verzoek te reageren. Op grond van Nederlandse en Europese privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Minderjarigen

Personen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, mogen uitsluitend onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruikmaken van onze website en de diensten die hierop worden aangeboden.

 

Websites van derden

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van huisartsenpraktijk Teunissen. U dient zich ervan bewust te zijn dat huisartsenpraktijk Teunissen en de websitebeheerder niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wij raden u aan de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website, kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 30-08-2019.

Huisartsenpraktijk Teunissen behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Wanneer de tekst wordt aangevuld of gewijzigd, zal dit kenbaar worden gemaakt in het privacy statement.

 

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mailbericht te sturen naar: teunissen@hcdo.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0570-500940. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur.